Disclaimer


Algemeen
Deze informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat. Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor Kim fotografeert uit voort. Kim fotografeert is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt. en aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites waar naar verwezen wordt. Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden – zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Kim fotografeert sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen. Kim fotografeert is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers (zoals bijvoorbeeld als reacties op blog). Berichten die oproepen tot geweld of op andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden worden zo spoedig mogelijk na constatering daarvan verwijderd. Kim fotografeert distantieert zich op voorhand van de inhoud deze berichten.

Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze Website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij Kim fotografeert of haar licentiegevers.

Beeld
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kim fotografeert mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot fotomateriaal op deze website te achterhalen.


Homepage Portfolio FOTO FESTA Blog Podcast Info Contact Webshop

Voor een optimale sitebeleving adviseren wij je telefoon om te draaien.